Strona główna | Linki | Katalog | Ogłoszenia | PTGEM | Subskrybcja | Ustaw startową | Do ulubionych | Poleć znajomym | Zaloguj się   
Aktualności
Informacje
Prawo
Trendy
Stowarzyszenia

Aktualny numer
Szukaj w serwisie

Protokół z posiedzenia VI Forum Jubilerstwa Polskiego
Posiedzenie odbyło się  dnia 5 czerwca 2002 roku w siedzibie ZRP przy ulicy Miodowej 14 w Warszawie.
Obecni; przedstawiciele wszystkich ośmiu organizacji oraz goście - przedstawiciele warszawskiego UP i czasopisma Zegarki i Biżuteri.
Na wstępie głos zabrał gospodarz Forum, J. Kowalski witając serdecznie wszystkich w siedzibie Polskiego Rzemiosła i przekazał prowadzenie obrad przewodniczącemu obradom A. Bielakowi.
 1. N.Sobczak zapytał skąd na sali obrad znalazła się p. A. Sado z czasopisma Zegarki i Biżuteria, poparł go H. Wiedrycki kwestionując treść jednego z artykułów zamieszczonych w czasopiśmie. Wywiązała się krótka burzliwa dyskusja ( K. Jacobson, M. Ulaczyk ). Sprawę wyjaśnił A. Bielak oświadczając, że w imieniu Forum podtrzymuje zaproszenie dla wszystkich Gości w tym p. A. Sado. Poprosił aby wątpliwości dotyczące treści artykułów wyjaśniać w oparciu o prawo prasowe.
 2. A. Bielak postawił formalny wniosek - o potwierdzenie jego przewodnictwa w Forum i dalszego prowadzenia przez niego obrad. Wniosek przeszedł przy jednym głosie wstrzymującym się ( A. Bielaka).
 3. Rozpoczynając formalnie obrady VI Forum A. Bielak powitał wszystkich zebranych . Przedstawił powód i cel zwołania tego spotkania ( poparty we wcześniejszej korespondencji przez większość członków Forum). Były to trudności we wspólnym spotkaniu się w Gdańsku, celem zaś jest odpowiedź na pytanie czy dalsza działalność Forum ma sens, czy osiem organizacji widzi wspólne cele i zadania i czy chce je wspólnie realizować. Forum powinno również podsumować dotychczasową działalność , ustalić zasad współpracy i plany na najbliższą przyszłość. Wyjaśnił również powody zaproszenia mniejszej niż zwykle liczby Gości.
 4. W dyskusji na ten temat głos kolejno zabierali; K.Jacobson,- potwierdził sens istnienia Forum , podkreślając że powinno ono załatwiać problemy branży a nie pojedynczych organizacji, wnioskował o ustalenie spraw organizacyjnych ( np. obieg dokumentów i opracowanie zasad promowania branży ; J. Zięta -zauważył że każda organizacja powinna stale sama promować całą branżę, co złoży się na wspólny efekt . J. Kowalski, - przypomniał jak powinno działać Forum. Stwierdził że nie ma " polskiego" złotnictwa, jest po prostu złotnictwo. Każda organizacja powinna promować swoją dziedzinę, ale dla wspólnego dobra. Głównym celem Forum powinno być ucywilizowanie obrotu metalami i kamieniami szlachetnymi. Obecne regulacje prawne są złe. Rzemiosło rozważa zlecenie przygotowania propozycji zmian w prawie wyspecjalizowanej firmie. Za przykład podał uporządkowanie podobnych problemów przez powołanie Izby Architektów. Przypomniał że Rzemiosło zrzesza w 28 izbach 480 cechów złotniczych i zawodów pokrewnych. Jest to ogromna rzesza podmiotów, osób oraz i współpracowników i rodzin. K. Jacobson zaapelował aby organizacje wzajemnie akceptowały i wspierały swoje działania.
 5. A. Bielak zapytał czy Forum potrzebny jest "sekretariat' - nie mający żadnej mocy decyzyjnej ale porządkujący i koordynujący działalność ośmiu organizacji.. Celowość takiej komórki potwierdził K. Jacobson, poparł H. Wiedrycki widząc sens porządkowania kulejącej wewnętrznej organizacji Forum. J. Kowalski podkreślił ważność obowiązującej w Forum zasady większości głosów, a przypadku jej równości wagę głosu aktualnego Przewodniczącego Forum.
 6. J. Kowalski zgłosił Rzemiosło jako administratora Forum, po dyskusji wycofał jednak wniosek.
 7. Kolejny kandydat, P.T. Galw. w osobie S. Safarzyńskiego na pytanie A. Bielaka, kto fizycznie prowadziłby sekretariat Forum - Polski Jubiler, Galvano Aurum, czy P.Galw . wyjaśnił że byłby to sekretariat P.T.Galw. Formalny wniosek o powierzenie prowadzenia sekretariatu Forum -P.T.Galw. przeszedł przy jednym głosie wstrzymującym się.
 8. W związku z tym, podkreślając że prowadzenie spraw organizacyjnych Forum nie upoważnia do podejmowania żadnych decyzji w imieniu Forum, poproszono S.Safarzyńskiego o; --uporządkowania dotychczasowych dokumentów Forum - wszystkie organizacje proszone są o dostarczenie stosownych materiałów, - opracowanie zasad obiegu i wymiany dokumentów i terminów ich akceptacji . Uznano pocztę elektroniczną za podstawowy środek komunikowania się wewnątrz Forum.
 9. W nawiązaniu do wcześniejszej prośby A. Bielaka oraz ustaleń IV Forum, wszystkie organizacje w terminie 14 dni (20.VI.) zobowiązane są do dostarczenia do Sekretariatu; pełnej dokumentacji swoich organizacji, (statut, NIP, Regon, adresy, konta bankowe, adresy mailowe, składy Zarządów, logo, itp.,itd. Padł również wniosek o udostępnienie list członków organizacji. Niektóre zrobiły to od razu, inne odmówiły , godząc się jedynie na podanie ilości członków.
 10. Pani Magdalena Ulaczyk poprosiła o przesłanie informacji o wchodzących w skład Forum organizacjach do warszawskiego UP.
 11. N.Sobczak przedstawił dotychczasową działalność komisji d.s. zawodów regulowanych. Sprawa wygląda marnie. Nie ma szans na ustalenie rzeczoznawców jubilerskich. Jest natomiast możliwość podpięcia się pod rzeczoznawców majątkowych. K. Jabobson opowiedział na jakich zasadach odbywa się obecnie powoływanie rzeczoznawców.
 12. M.Ulaczyk opowiedziała o przygotowaniach do dostosowania naszego prawa probierczego do norm UE. Na razie w polskim ustawodawstwie mało się dzieje bo są ważniejsze sprawy. Co będzie dalej nie wiadomo. Urzędy Probiercze po wejściu Polski do UE na pewno nie zostaną rozwiązane. Omówiono działalność komisji normalizacyjnej, tryb powoływania jej członków. Zaapelowano o zgodność normy z polskim prawem probierczym. Wg. posiadanych informacji 80% obowiązujących norm ma być zmienionych przed wejściem Polski do UE.
 13. J.Zięta zaapelował o poparcie organizowanych przez KIGJZ targów WZC 2002. Odpowiedział na pytania na temat organizatora ( KIGJZ) i podmiotu finansującego Targi (Expo Styl), oraz miejsca Targów. W dyskusji H. Wiedrycki wyraził pogląd że organizowanie konkurencyjnych imprez jest korzystne dla wystawców, podkreślił że zeszłoroczny patronat KIGB na targami przy ul. Prądzyńskiego miał związek z ochroną rynku bursztynowego w Polsce. Podobne działania Izba Bursztynu podejmuje w Gdańsku.
 14. K. Jacobson postawił wniosek o poparcie inicjatywy KIGJZ dotyczącej organizacji targów biżuterii. W głosowaniu wniosek przeszedł jednomyślnie Podkreślono jednocześnie i przyjęto do wiadomości, że wniosek ten nie oznacza poparcia Forum dla organizowanych przez KIGJZ wcześniej wymienianych Targów "WZC 2002".
 15. J. Kowalski zaproponował tematykę kolejnego Forum, powinny to być sprawy szeroko pojętego szkolenia zawodowego na potrzeby branży złotniczej i jubilerskiej, co ma szczególne znaczenie w związku z reformą szkolnictwa w Polsce. J. Zięta zaproponował aby tematem była ustawa o obrocie metalami i kamieniami szlachetnymi oraz normy europejskie.
 16. W kontekście tematyki rozpoczęła się dyskusja na temat czasu i miejsca kolejnego spotkania. W dyskusji głos zabierali; J. Kosakowska wyjaśniając wagę problemów szkolnictwa, równocześnie zapraszając do siedziby ZRP; K. Jacobson - czy omawiane będzie tylko szkolenie w rzemiośle czy także w innych branżach; H. Wiedrycki uznał ważność spraw szkolnictwa, J. Kosakowska po raz kolejny podkreślając wagę problemów i chęć zaproszenia VIPów z ministerstwa szkolnictwa; K. Jacobson poddał w wątpliwość sens dyskutowania szczegółowych spraw w szerokim gronie osób zaproszonych z zewnątrz, dyskutowano o terminie przygotowania materiałów na spotkanie.
 17. Ostatecznie ustalono; kolejne VII Forum Jubilerstwa odbędzie się 3.X.2002 w terminie nie związanym z żadnymi targami biżuterii, i tak to spotkanie będzie traktowane. Wniosek przeszedł jednomyślnie. Kolejny wniosek aby tematykę Forum głosować łącznie z miejscem obrad upadł stosunkiem głosów 3 / 5. Z kolei głosowano tematykę . Ustalono że tematem VII Forum będą sprawy szkolnictwa zawodowego dla potrzeb branży, wniosek przeszedł w głosowaniu jednomyślnie; Kolejny wniosek aby VII Forum odbyło się w ZRP został odrzucony stosunkiem głosów 3/5. Za wnioskiem aby obrady Forum odbyły się w budynku Gromady na Okęciu głosowały 4 organizacje, 3 były przeciw, jedna wstrzymała się od głosu.
 18. Ostatecznie obrady VII FJP odbędą się bez związku z żadnymi targami w dniu 3.X w salach Gromady na Okęciu, tematem będą sprawy szkolnictwa zawodowego, a przewodniczył obradom będzie J. Kowalski -OKJZ ZRP. Ustalono również, że przewodnictwo STFZ - A. Bielaka kończy się po obradach w dniu 5.VI i przewodnictwo Forum od tego momentu obejmuje J,Kowalski.
 19. M. Ulaczyk zaproponowała przedyskutowanie na kolejnym Forum sprawy próby "999". Czy jest ona potrzebna polskim złotnikom?
 20. Na tym obrady zakończono.
prot.ab.
[ drukuj ]

Wydawca    Redakcja    Prenumerata    Reklama    Pomoc    Polityka prywatności    
Wszelkie prawa zastrzeżone.