Strona główna | Linki | Katalog | Ogłoszenia | PTGEM | Subskrybcja | Ustaw startową | Do ulubionych | Poleć znajomym | Zaloguj się   
Aktualności
Informacje
Prawo
Trendy
Stowarzyszenia

Aktualny numer
Szukaj w serwisie

Informacje o rosyjskim rynku jubilerskim w latach 2000–2002
Boris Pawłowicz Borisow
Rosyjski rynek wyrobów jubilerskich, po głębokim kryzysie roku 1998, rozwija się obecnie dynamicznie. W roku 2002 w inspektoratach urzędu probierczego zarejestrowało swoje imienniki 3474 nowych producentów, w tej liczbie 1012 przedsiębiorstw i 2462 indywidualnych wytwórców. Oznacza to przyrost o 8% w porównaniu ze stanem z roku 2001. Liczby te odnoszą się wyłącznie do řrm, które rzeczywiście podjęły nową produkcję i przedstawiły swe wyroby do badania i cechowania.
W bieżącym, 2003 roku już zarejestrowano imienniki 2344 wytwórców (710 przedsiębiorstw i 1634 indywidualnych). To są dane za zaledwie dwa miesiące, a ponieważ rejestracja następuje na bieżąco, w miarę podejmowania produkcji, w całym roku można spodziewać się znaczniejszego przyrostu.
 
Wolumen produkcji wyrobów ze złota i srebra w latach 2000-2002
Poniższa tabela ukazuje stały wzrost liczby cechowanych wyrobów i ich masy. W złocie wzrost w roku 2002 w porównaniu z rokiem poprzedzającym wynosił 34% ilościowo i około 27% pod względem masy. W srebrze wzrost ilości wynosił 31%, a masy 35%. Wzrósł też znacznie w tymże roku import wyrobów srebrnych – o 13,6%.
 
 
Zasady importu i eksportu
Stosownie do § 36 postanowienia o wwozie do Federacji Rosyjskiej i wywozie z Federacji Rosyjskiej metali szlachetnych, kamieni szlachetnych i surowców zawierających metale szlachetne, zatwierdzonego dekretem Prezydenta nr 742 z 21 VI 2001 roku, kontrolę państwową przy wwozie do Federacji Rosyjskiej i wywozie z Federacji Rosyjskiej metali szlachetnych realizuje Rosyjska Państwowa Izba Probiercza przy Ministerstwie Finansów, w trybie ustanowionym przez to ministerstwo. Tryb postępowania określa rozporządzenie Ministra Finansów nr 249 z 17 IX 2001 roku.
Zgodnie z zarządzeniem Głównego Urzędu Ceł Rosji o odprawie celnej metali szlachetnych i kamieni szlachetnych nr 833 z 22 VIII 2001 roku odprawa celna wyrobów jubilerskich jest dokonywana wyłącznie przez wyspecjalizowane posterunki celne.
 
Kontrola państwowa granicznego obrotu jubilerskiego jest dokonywana w następujących celach:
 • zachowania wymogów jakościowych i posiadania prawa eksportu z Federacji Rosyjskiej metali szlachetnych;
 • sprawdzenia zgodności partii wywożonych lub wwożonych towarów zawierających metale lub kamienie szlachetne z towarzyszącą im dokumentacją, w tym z dokumentacją techniczną;
 • ustalenia źródeł pochodzenia wywożonych metali szlachetnych;
 • sprawdzenia rzetelności określenia ogólnej wartości metali i kamieni szlachetnych zawartych w wywożonych towarach w sposób określony przez Ministra Finansów Rosji (sposób ten jest ustanowiony zarządzeniem Ministra Finansów Rosji nr 250 z 17 IX 2001 roku);
 • skontrolowania zasad zawierania transakcji w dziedzinie obrotu metalami szlachetnymi co do zgodności z prawem Federacji Rosyjskiej.
     W celu umożliwienia realizacji powyższych celów kontroli państwowej w dziedzinie wywozu z Federacji Rosyjskiej wyrobów jubilerskich i innych przedmiotów użytkowych z metali i kamieni szlachetnych, eksporter obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
 • zgłoszenie, które winno zawierać określenie przedsiębiorstwa lub dane indywidualnego przedsiębiorcy, adres osoby prawnej (lub właściciela prywatnego) i wykaz przedkładanych dokumentów umożliwiających zrealizowanie celów kontroli państwowej;
 • kopię kontraktu (umowy, zamówienia) wraz z rosyjskim tekstem, a jeżeli kontrakt, umowa lub zamówienie w języku rosyjskim nie istnieje, to do kopii kontraktu winno być dołączone urzędowo potwierdzone tłumaczenie;
 • specyfikację wywożonego towaru, która opisuje cały asortyment pod względem ilościowym i wartościowym;
 • kopię przelewu na rachunek specjalny opłat na rzecz państwowej inspekcji nadzoru probierczego (świadectwo rejestracyjne);
 • kopię umowy kupna-sprzedaży (kontraktu) metali szlachetnych (i kamieni szlachetnych), z których został wyprodukowany wywożony towar, lub też kopię umowy pomiędzy eksporterem a producentem, jeżeli eksporterem jest pośrednik;
 • rozliczenie ogólnej wartości metali i kamieni szlachetnych (jeżli występują w postaci oszlifowanej w wyrobach jubilerskich lub innych), zawartych w eksportowanych towarach, opracowane zgodnie z zasadami, ustanowionymi zarządzeniem Ministra Finansów Rosji nr 250 z 17 IX 2001 roku;
 • normy techniczne (państwowe, branżowe, warunki techniczne) obowiązujące w Federacji Rosyjskiej na wywożone towary.
 
Państwowa kontrola wwozu do Federacji Rosyjskiej wyrobów jubilerskich i innych z udziałem metali szlachetnych jest realizowana w toku czynności celnych. W celu jej przeprowadzenia importer przedstawia wraz ze zgłoszeniem następujące dokumenty:
 • kopię kontraktu (umowy, zamówienia) wraz z rosyjskim tekstem, a jeżeli kontrakt, umowa lub zamówienie w języku rosyjskim nie istnieje, to do kopii kontraktu winno być dołączone urzędowo potwierdzone tłumaczenie;
 • specyfikację wwożonego towaru, w której winien być wyszczególniony cały asortyment ze wskazaniem: nazwy towarów, ich liczby, nazw metali i kamieni szlachetnych i ich procentowego udziału w każdym towarze, masy poszczególnych towarów i łącznej masy każdego rodzaju towarów;
 • kopię przelewu na rachunek specjalny opłat na rzecz państwowej inspekcji nadzoru probierczego (tylko dla rosyjskich osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych);
     Państwowa kontrola wwozu jest dokonywana w celu sprawdzenia zgodności danych zawartych w dokumentach wwozowych z rzeczywistością (liczbą i masą wyrobów jubilerskich).
 

 
Autor jest zastępcą prezesa Izby Probierczej Rosji
Adres internetowy Rosyjskiej Państwowej Izby Probierczej: www.assay.ru
 
 

Rosyjskie regulacje celne w zakresie wwozu wyrobów jubilerskich
 
Firmy, które zdecydowały się na sprzedaż swych wyrobów na terenie Rosji, obowiązane są dla zapewnienia legalności transakcji przestrzegać następującej procedury:
 1. Przy wwozie do Rosji wyroby jubilerskie mają status wolnego obrotu, bez ograniczeń licencyjnych i kontyngentowych.
 2. Pod adresem naczelnika oddziału celno-akcyzowego należy skierować pismo zgłoszeniowe (w 2 egzemplarzach).
 3. Odbiorcą towaru musi być już istniejąca firma rosyjska lub specjalnie w tym celu zorganizowana przez eksportera (kapitał takiej firmy może być w całości zagraniczny, lecz winna być wpisana do rosyjskiego rejestru przedsiębiorców).
 4. Importer powinien mieć do zakresu swej działalności wpisany obrót wyrobami jubilerskimi.
 5. Posiadanie towaru w trakcie przekroczenia granicy winno być przeniesione na firmę rosyjską
 6. Należy określić warunki, na jakich następuje przekazanie towaru: zakup lub komis.
 7. Opłata celna wynosi 44% wartości celnej towaru (określonej w deklaracji).
 8. W urzędzie celnym należy przedstawić komplet fotografii wwożonych wyrobów lub ich katalog. Należy także przedłożyć szczegółową specyfikację wwożonych wyrobów zawierającą: masę, określenie stopów metali, próby stopów, pełny opis zawartych w wyrobach kamieni jubilerskich (jeżeli w wyrobie użyto więcej niż 5 kamieni, to obowiązuje określenie ich łącznej liczby i masy). Organowi celnemu pozostawia się fotografię każdego z wyrobów lub ich katalog.
 9. Rosyjski odbiorca jest obowiązany zgłosić wyroby w Inspekcji Nadzoru Probierczego w celu zbadania i zaopatrzenia w rosyjskie cechy probiercze. Opłaty probiercze kształtują się w granicach od 2 do 5 USD za sztukę, w zależności od złożoności wyrobów oraz użytych metali i kamieni. Opłaty te mogą być wnoszone wyłącznie za pośrednictwem banku.
 10. Po spełnieniu powyższych formalności wyroby mogą być sprzedawane na rynku rosyjskim.
TATIANA SAMOJŁOWA
Redaktor miesięcznika „Russkij Juwielir”, przekład: Wiesław Gierłowski

Od redakcji „Polskiego Jubilera”
Partnerskiej współpracy z redakcją miesięcznika „Russkij Juwielir” („Rosyjski Jubiler”) w Sankt Petersburgu, kierowanej przez naczelnego redaktora Władimira Piliuszyna, zawdzięczamy stały dopływ informacji o pracy naszych rosyjskich kolegów po fachu.
     Na wielkim rynku Federacji Rosyjskiej następuje wyraźny wzrost popytu na wyroby jubilerskie ze srebra, wywoływany nie tylko zmianami mody, lecz także wciąż jeszcze niezbyt wysoką siłą nabywczą ludności, ograniczającą zakupy droższych wyrobów złotych i platynowych. Taki trend potwierdzają dane statystyczne w informacji wiceprezesa Izby Probierczej Rosji. Przewidywane zniesienie 44% opłaty akcyzowej od wyrobów srebrnych przyczyni się do dalszego zwiększenia popytu.
     Warto więc zapoznać się z praktycznym trybem załatwiania formalności eksportu wyrobów jubilerskich do Rosji opisanym w powyższym tekście Tatiany Samojłowej, redaktora „Rosyjskiego Jubilera”.

[ drukuj ]


Źródło wiadomości:
Wydawca    Redakcja    Prenumerata    Reklama    Pomoc    Polityka prywatności    
Wszelkie prawa zastrzeżone.